14.5.2012

Lausunto Panninniemi 3 kaavasta

Toimitimme tällaisen lausunnon kuntaan Panninniemi 3 asemakaavaluonnoksesta:


Panninniemi 3, korttelit 3372–3387, asemakaava ja asemakaavan muutos

Siilinjärven kunnantalolla nähtävillä olevalla Panninniemi 3 asemakaavalla osoitetaan uusia omakotirakennuspaikkoja luonnonkauniille paikalle Kevättömän ja Pyylammen rantamaisemaan. Tavoitteena on täydentää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta. Asukkaiden virkistysmahdollisuuksia pyritään lisäämään ja alueen luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan (mm. linnusto ja liito-orava). Pyylammin – Panninniemen kyläyhdistys ry pitää kaavaa tältä osin onnistuneena ja toivoo, että virkistysalueet toteutetaan niin, että kaikki asukkaat pääsevät niistä nauttimaan.

Kaava on hyvin merkittävä, koska siinä esitetään Panninniemen mahdollisesti kauneimman alueen maiseman lähtökohdat. Viihtyisyys- ja maisemallisia arvoja olisi hyvä huomioida myös kaavassa, eikä pelkästään rakentamisohjeissa. Kaavassa voisi esimerkiksi antaa tonteille määräys pensasaidasta tai muusta vastaavasta alueen yhtenäisyyttä luovasta tekijästä. Myös kunnan alueilla tulisi olla muitakin istutuksia kuin kävelytien laidassa olevat puut.

Kyläyhdistys pitää tärkeänä, että kaavaan merkitään kaikki kaavaselostuksessa esitetyt virkistys- ja luontokohteet, kuten luontopolut, niin että niiden toteutuminen taataan alueen muun rakentamisen yhteydessä. Ylijäämämassojen läjitysalueelle, Säestäjäntien ja Musikantintien väliin jäävään painanteeseen, rakennettava palloilualue tulisi merkitä VU-merkinnällä yleisen lähivirkistysaluemerkinnän sijaan. Alueelle tulisi suunnitella myös painanteen reunoja hyödyntävä kelkka-/ pulkkamäki. Luontopolku tulisi esittää esimerkiksi ohjeellisena ulkoilureittinä, jolloin asukkaille olisi yksiselitteistä mistä virkistysalueelle saa kulkea. Myös luontokohteet, kuten liito-oravan pesimäalue, tulisi esittää kaavakartassa, jotta niiden suojelu olisi helpompaa.

Kaavaselostuksessa esitetty linja-autoliikenteen päätepysäkki tulee muuttaa erilliseksi pysäköintialueesta. Pysäköintialue voisi siirtyä etelämmäksi Piiparinpolun varteen. Uimarannan ja leikkikentän käyttäjät ovat pääsääntöisesti lapsiperheitä, jolloin pysäköintialueelle ei turvallisuussyistä tulisi ohjata linja-autoliikennettä edes satunnaisesti. Bussipysäkit tulisi varustaa katoksella.

Kaavaan tulisi merkitä tievaraus Ruuskalantielle, jotta alueen kehittäminen olisi mahdollista myös tulevaisuudessa. Lisäksi alueelle tulee esittää varaus palveluita, kuten päiväkotia ja kerhotilaa, varten, koska alueelle tulee muuttamaan hyvin paljon lapsiperheitä ja lähin päiväkoti on kaukana Panninniemestä. Aikaisemmin Pyylammin alueella palveli kunnan omistamassa rivitalohuoneistossa kerhotila, jonka käyttöaste oli suuri. Kunnan myytyä tilat, tälle alueelle jäi tarve varsinkin lasten ja nuorten virikkeelliseen toimintaan, kuten iltapäiväkerhot koululaisille ja päivätoiminta perhepäivähoitajille sekä kotihoidossa oleville lapsille. Palvelutila soveltuisi parhaiten Panninniementien varteen, lähelle leikkikenttää.

Uuden leikkikentän varustelun olisi hyvä olla erilainen verrattuna alueen muihin leikkikenttiin, esimerkiksi napakelkka olisi hyvä lisävarustelu leikkikentän viereen. Suunnitellulle leikkikentälle tulisi toteuttaa myös käymälä / kuivakäymälä. Uimarannalle tulisi rakentaa grillikatos sekä käymälä / kuivakäymälä.

Alueelta puuttuu venevalkama, sen rakentaminen suunnitellulle paikalle on tärkeää. Paikalla nykyisin kunnan omistuksessa oleva kesämökki tulisi kunnostaa asukkaiden virkistäytymis- ja kokoontumispaikaksi.

Alueen nykyinen Panninniementien-Pyylammintien risteyksessä sijaitseva paperin- ja pahvinkeruupiste tulisi laajentaa jätepisteeksi ja siirtää Panninniementien varteen asukkaita häiritsemättömään paikkaan.

Pyylammin-Panninniemen alueelle tulisi suunnitella koirapuisto. Myöskin koiranjätösroskiksia tulisi kadunvarsille lisätä.

Pyylammin – Panninniemen kyläyhdistys ry arvostaa hyvän asuinalueen laajenemista varsinkin kun siinä huomioidaan alueen ”kylämäisyys” mm. laajalla virkistysaluiden määrällä ja niiden käyttömahdollisuuksilla. Kyläyhdistyksemme haluaa edesauttaa nykyisten sekä tulevien asukkaiden mahdollisuuksia viihtyä täysipainoisesti omalla asuinalueella.

Rakentavin terveisin Pyylammin – Panninniemen kyläyhdistys ry:n ja koko kylän puolesta


Jari Hämäläinen, Puheenjohtaja     Taina Airola, Sihteeri                    

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti